Подкрепа
на уязвими лица

Фондация Мисия криле

“Подкрепа на уязвими лица измежду граждани на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането.”
Проектът се изпълнява по Национална програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020г. (ФУМИ) във връзка с „Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави”.

Водеща организация: Център за правна помощ – Глас в България
Бюджет: 249 481.00 лева
Партньор: Фондация – „Мисия Криле“

Цели на проекта

Project е насочен към нуждите на граждани на трети страни в процедура по връщане, които са уязвими лица според Директива 2008/115/ЕО, а именно: малолетни или непълнолетни лица, непридружени малолетни или непълнолетни лица, лица с увреждания, възрастни хора, бременни жени, самотни родители с малолетни или непълнолетни деца и лица, които са били подложени на мъчения, изнасилване или други сериозни форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Проектът “Подкрепа на уязвими лица измежду гражданите на трети страни в процедура по връщане чрез прилагане на метода кейс мениджмънт и на алтернативи на задържането” предоставя холистична подкрепа в рамките на 24 месеца на 80 чужди граждани на територията на България, които попадат в категорията “уязвими лица” според чл. 3, т. 9 на Директива 2008/115/ЕО (Директива за връщането), и същевременно са в процедура по връщане в страна на произход или транзит, или трета сигурна страна, но връщането им е отложено съгласно член 9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО. Основни цели на проекта са да се оптимизира процеса на връщане, като се прилага диференциран, балансиран и хуманен подход към уязвимите лица, гарантиращ правата и достойнството на нелегалните мигранти в процедура по връщане.

Фондация Мисия криле- Фотография Craig Cutler
Фондация Мисия криле- Фотография Craig Cutler
Фондация Мисия криле

КЕЙС МЕНИДЖМЪНТ – случаите на чуждите граждани в процедура за връщане ще се управляват холистично, чрез прилагането на подхода „кейс мениджмънт“.
Този метод на работа включва:
 оценка на нуждите и план за действие
 достъп до необходимите услуги (социални, здравни, психологически).

Предвидените дейности се осъществяват чрез екип от 4-ма кейс мениджъри, 2-ма психолози, 2-ма преводачи – социални медиатори. Благодарение на фонд за подпомагане при спешни нужди ще бъдат посрещани базисни нужди на уязвимите чужди граждани в процедура по връщане, като достъп до спешни медицински грижи и основно лечение на болести, достъп до образователната система, вземане предвид специалните потребности на уязвимите лица и др.

Център за правна помощ – Глас в България

ПРАВНА ПОМОЩ

  • Предоставяне на правни консултации;
  • Процесуално административно и съдебно предствителство;

Правната помощ се предоставя на максимален брой от предвидените 80 граждани на трети страни в процедура по връщане с цел гаранция на техните основни права и осъществяване на съдебен контрол спрямо наложените им принудителни и обезпечителни мерки и наложени спрямо тях административни актове. Максималната правна консултираност и информираност на уязвимите лица гарантира тяхното ефективно участие в миграционните им процедури, спомагане на успещно проучване на всички налични законови възможности за пребиваване и по този начин насърчаване на информирано решение за доброволно връщане.

Фондация Мисия криле- Фотография Craig Cutler

Партньори

Център за правна помощ „Глас в България“ (ЦПП) е организация в обществена полза, която предоставя про боно правни консултации на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти, както и процесуално представителство в административните и съдебни производства на национално и европейско ниво.

Фондация „Мисия Криле“ е организация, която работи от 2018г. с основна цел да насърчава личното и социално развитие на уязвими деца и възрастни на територията на България, като подкрепи тези, които са преживели или преживяват страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и ги подпомогне да развият възможностите си за благополучие.

Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави 

Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави 

Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави 

Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави 

Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави 

Мерки в изпълнение на плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави